Početna


i5

O programu

 

Usko specifična oblasti logistike kao što je upravljanje carinskim skladištem težišna je funkcija softvera „SWAN”. Ovaj softver je nastao krajem 2007
. godine u saradnji sa korisnicima.

Stupanjem na snagu novog Carinskog zakona svi držaoci carinskih skladišta su u obavezi da evidenciju robe u carinskom skladištu vode metodom elektronske obrade evidencije podataka. Obaveza se odnosi na držaoce javnih odnosno privatnih carinskih skladišta.

U carinskim skladištima roba se skladišti dok ne prođe carinsku kontrolu. Činjenica da je roba vezana za skladište dok carina ne odobri da može biti puštena, što je bliže opisano Uredbom o Carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga od 11.12.2004. godine.

Poslovati oslanjajući se na softver je konkurentna prednost i nužnost. Neka softver umesto Vas brine o robi.

„SWAN” je softver namenjen profesionalcima i nije samo prosta zamena ručnog postupka elektronskim. Reč je o softveru koji „inteligencijom” i automatizacijom procesa unosa podataka značajno skraćuje vreme obrade podataka u carinskom skladištu.

Sam softver daje mogućnost praćenja robe od momenta ulaska na granici do momenta izlaska iz skladišta, kao i elektronske razmene potrebne dokumentacije.

Tehnički posmatrano, softver „SWAN” je jednostavna aplikacija koja rešava složene dnevne operacije jednog carinskog skladišta. Jednostavno nikako ne znači „prosto”, naprotiv, tokom razvoja svi moduli aplikacije su maksimalno „istestirani”, optimizovani i pojednostavljeni za upotrebu i jednostavnost se ogleda samo u najoptimalnijim rešenjima koja su primenjena i jednostavnom interfejsu.

Help nije potreban, složeni postupci su automatizovani a podaci bezbedni. Softver je baziran na relacionoj bazi podataka, a Windows aplikacija služi za unos podataka, štampu svih neophodnih dokumenata, automatsko slanje dokumentacije drugim učesnicima u procesu putem e-maila. Kao začin koji daje ukus ovom softveru i verovatno najznačajnija mogućnost je kompletna elektronska komunikacija. U potpunosti pruža podršku za štampu svih dokumenata koji prate kretanje robe u skladištu.

Termini upotrebljeni u softveru su usaglašeni sa praksom u ovoj oblasti.

Korisnički interfejs je jednostavan i ne sadrži pomoć. Omogućen je brz unos podataka bez mogućnosti grešake a protok dokumenata je potpuno automatizovan.

Softver je realizovan kao višekorisnički. Kako se svaki korisnik na sistem prijavljuje svojim imenom i lozinkom, u svakom trenutku se može videti ko je i kada kreirao odnosno promenio svaki slog u aplikaciji.

Kad počnete koristiti „SWAN” u višekorisničkom okruženju poželećete da prilagodite aplikaciju svojim potrebama. Na primer, ne želite da svako ima pristup svim podacima, niti mora da ima dostupne sve opcije programa. Višak opcija koje se ne koriste zamara korisnika i smanjuje njegovu efikasnost. Uobičajen postupka kad shvatite da treba da prilagodite program svojim potrebama je da

1) pozovete programera i

2) odvojite materijalna sredstva.

Nasuprot ovom, kod nas, u ustaljenom postupku, „SWAN” je korisniku omogućio da pojedine delove sistema može sam da prilagodi svojim potrebama, bez menjanja programskog koda. Na primer, administrator može precizno definisati prava pristupa drugim korisnicima i koje delove aplikacije mogu koristiti. Time ne samo da štedite novac, već reagujete trenutno na izmenjene potrebe svoje organizacije.

Neke od prednosti ovog softvera su:

• upozorenje na istek roka privremenog smeštaja (SD),

• štampa stanja osnovna ili detaljna sa svim promenama po poziciji,

• automatsko generisanje i štampa barcode etiketa za obeležavanje robe u skladištu.

• izveštaji u aplikaciji mogu se slati putem emaila i naravno, štampati na štampaču.

„SWAN“ je prvi program namenski kreiran i prilagođen potrebama držaoca carinskih skladišta. Testiran je u skladištima sa velikim brojem pozicija i svim statusima robe.

Jedini program za vođenje evidencije robe u carinskim skladištima koji je potpunosti usklađen sa potrebama držaoca skladišta i zahtevima postavljenim od strane Carine.

Unapredite Vaše poslovanje, neka drugi dolaze kod Vas za savete, postanite zadovoljni držaoc carinskog skladišta kome će kontrole smeštaja robe proći bez problema.

Probajte „SWAN“ besplatno, ukoliko Vam odgovara naručite licencu.

„SWAN“ je autorsko delo i prijavljen je ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU.

Copyright SWAN © 2007

 


i5

Ponuda

 

Program SWAN je autorsko delo.

Autor zadržava pravo vlasništva nad programom

Korisnik sa autorom sklapa ugovor o autorskom

delu, po uplati na žiro račun autora dobija licencu za dogovoreni period.

Uplatu izvršiti posredstvom agencije PROAUTOR, kontakt telefon 011 334 40 66

Korisnik licenciranjem stiče pravo korišćenja i tehničku podršku programa u periodu koji je dogovoren sa autorom programa.

Po isteku perioda važenja licence korisnik može obnoviti licencu.

Distribucija programa i licence se vrši putem interneta a sa ovoga sajta.

Preuzimanje poboljšanja i zakrpa za program je besplatno za licencirane korisnike, a sa ovog sajta u sekciji preuzimanje programa.

U slučaju potrebe za dolaskom programera u carinsko skladište, dolazak se naplaćuje u dogovoru sa autorom zavisno od udaljenosti.

Prezentacija programa se ne vrši. Zainteresovanima je ponuđena DEMO verzija programa sa detaljnim uputstvom.

U slučaju ne ispunjenja ugovorenih obaveza od strane korisnika programa, autor zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i pravo na naknadu štete.

Umnožavanje, preprodaja i distribucuja programa bez znanja autora je zabranjeno.

i5

Licenca

 

Probna verzija programa je dostupna svima bez funkcionalnih ograničenja, zaštićena je žigom i kao takva nije za komercijalnu upotrebu.

VAŽNO! POSTOJEĆI KORISNICI

PRE PRELASKA NA v2.0.3. PROGRAMA SWAN TREBA DA PREUZMU NOVU LICENCU (BEZ NADOKNADE)

Za licenciranje programa SWAN-a popunite obrazac

Licenca se zakupljuje za dogovoreni period koji ne može biti kraći od jedne godine (365 dana).

Za držaoce privatnih carinskih skladišta izrada licence i licenca za godinu dana iznosi 20 000,00 dinara (samo za prvu godinu).

Produžavanje licence po godini (365) dana iznosi 12 000,00 dinara.

Izrada licence i licenca za držaoce javnih carinskih skladišta se naplaćuje po dogovoru sa autorom a u zavisnosti od opcija u programu.

Posebni zahtevi korisnika u vezi izmena-prilagođavanja programa, mogući su u skladu sa mogućnostima programa i naplaćuju se u dogovoru sa autorom programa.

Uplata za program odnosno licencu izvršiti posredstvom agencije PROAUTOR iz Beograda, Trg Nikole Pašića 5/8, telefon: 011 334 40 66

Umnožavanje, preprodaja i distribucuja programa bez znanja autora je zabranjena.

Copyright SWAN © 2007

 

Program SWAN je autorsko delo.

Autor zadržava pravo vlasništva nad programom.

Korisnik sa autorom sklapa ugovor o autorskom delu, po uplati na žiro račun autora dobija licencu za dogovoreni period.

Uplatu izvršiti posredstvom agencije PROAUTOR, kontakt telefon 011 334 40 66

Korisnik licenciranjem stiče pravo korišćenja i tehničku podršku programa u periodu koji je dogovoren sa autorom programa.

Po isteku perioda važenja licence korisnik može obnoviti licencu.

Distribucija programa i licence se vrši putem interneta a sa ovoga sajta.

Preuzimanje poboljšanja i zakrpa za program je besplatno

za licencirane korisnike, a sa ovog sajta u sekciji preuzimanje programa.

U slučaju potrebe za dolaskom programera u carinsko skladište, dolazak se naplaćuje u dogovoru sa autorom zavisno od udaljenosti.

Prezentacija programa se ne vrši. Zainteresovanima je ponuđena DEMO verzija programa sa detaljnim uputstvom.

U slučaju ne ispunjenja ugovorenih obaveza od strane korisnika programa, autor zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i pravo na naknadu štete.

Umnožavanje, preprodaja i distribucuja programa bez znanja autora je zabranjeno.

-00007