O programu

Program SWAN+ je autorsko delo.

Autor zadržava pravo vlasništva nad programom.

Korisnik sa autorom sklapa ugovor o autorskom delu, po uplati na žiro račun autora dobija licencu za dogovoreni period.

Uplatu izvršiti posredstvom agencije PROAUTOR, kontakt telefon 011 334 40 66

Korisnik licenciranjem stiče pravo korišćenja i tehničku podršku programa u periodu koji je dogovoren sa autorom programa.

Po isteku perioda važenja licence korisnik može obnoviti licencu.

Distribucija programa i licence se vrši putem interneta a sa ovoga sajta.

Preuzimanje poboljšanja i zakrpa za program je besplatno za licencirane korisnike, a sa ovog sajta u sekciji preuzimanje programa.

U slučaju potrebe za dolaskom programera u carinsko skladište, dolazak se naplaćuje u dogovoru sa autorom zavisno od udaljenosti.

Prezentacija programa se ne vrši. Zainteresovanima je ponuđena DEMO verzija programa sa detaljnim uputstvom.

U slučaju ne ispunjenja ugovorenih obaveza od strane korisnika programa, autor zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i pravo na naknadu štete.

Umnožavanje, preprodaja i distribucuja programa bez znanja autora je zabranjeno.